Visie en Missie

De Blauwe Koepel

De Blauwe Koepel is een gastvrije leergemeenschap van gelovigen voor versterking van vorming door een integratie van kunst, filosofie en theologie

Gastvrije leergemeenschap van gelovigen
Dit is een leergemeenschap voor iedereen die zich bezig wil houden met vorming door een integratie van kunst, filosofie en theologie. Primair is ze bedoeld voor (cultuur)trainers en docenten, voor degenen die dat zijn geweest of die het willen worden. Secundair is zij voor alle overige geïnteresseerden. Deze gemeenschap werkt vanuit het christelijk geloof en is in zoverre een gemeenschap van gelovigen. Tegelijk willen we een open leergemeenschap zijn waarin eenieder welkom is om te leren en bij te dragen, wanneer hij of zij zich herkent in de thematiek van De Blauwe Koepel. Zij is een gemeenschap zonder hiërarchie. Natuurlijk is er wel een taakverdeling maar iedere deelnemer is leerling en docent. We zijn een actieve leergemeenschap en organiseren ‘events’, studiedagen, maken filmpjes, podcast, wellicht talkshows, verzamelen ideeën voor lessen of workshops enzovoort. De leergemeenschap werkt vanuit actuele onderwijsdoelen, de actualiteit in de brede kunsteducatie, maatschappelijke en filosofische vraagstukken, christelijke thematiek en de persoonlijke talenten van alle betrokkenen. Zowel vraaggestuurd als aanbodgestuurd.

Voorbeelden van de doelgroep:

. Docenten kunstvakken, filosofie, levensbeschouwing in het VO
. Intern Cultuur Coördinatoren (ICC) in het PO en VO
. Professionals werkzaam bij kunstencentra
. Zelfstandig kunsteducatoren
. Museumdocenten
. Kunstenaars uit alle kunstdisciplines
. Basisschoolleraren
. Vakleerkrachten in het PO
. Hogeschooldocenten op het gebied van onderwijs, kunst, filosofie en theologie
. Deskundigen op het gebied van kunst, filosofie en theologie zoals hoogleraren, curatoren en onderzoekers
. Geïnteresseerden die bezig zijn op het gebied van kunst, filosofie, theologie en vorming

Vorming
Vorming is alles wat een mens doet om zichzelf te verbeteren. Het is dus een zeer breed begrip en omvat (volwassen) educatie, alle vormen van onderwijs, catechisatie en Bildung. Kerken, scholen, universiteiten ook de padvinderij allen doen aan vorming. Vorming heeft betrekking op de gehele mens en is dus altijd integraal. Integratie is dus vanzelfsprekend. Vorming heeft namelijk net als geloof betrekking op de gehele mens; diens opvattingen, gedrag, vaardigheden, kennis, culturele achtergrond enzovoort. Er bestaat dus niet zoiets als neutrale vorming die geloof isoleert. Sterker nog geloof veronderstelt vorming. Vorming richt zich immers op het veranderen van de totale mens en dat is tevens de eis die Jezus radicaal aan elke gelovige stelt. Elke gelovige is uitgenodigd zich te vormen en het werkwoord geloven is in deze zin bijna synoniem met het woord vormen. Voor een gelovige heeft vorming altijd een directe relatie met de voorbeelden van mensen uit de Bijbel (vooral Christus). Vorming is voor alle leeftijdsgroepen. Het is wel zo dat het onderwijs de sector is waar het meest wordt gevormd.

Geloof, filosofie en kunst geven geen simpele antwoorden en dat is maar goed ook want in deze verwarrende tijd hebben die hun geloofwaardigheid verloren. Wij zijn daarom niet zo arrogant dat wij vanaf de tekentafel een vormingstheorie uit de grond stampen. Wij werken net als de zaaier andersom. Wij zaaien zaad en zien waar het opkomt. Wij stellen praktijk en het experiment voorop. Dat betekent dat we risico’s nemen en soms onze neus stoten. Pech gehad; uithuilen en verder gaan. Al zoekend met hulp van elkaars ervaring versterken we de vorming en doordenken dat vanuit de filosofie. Wij hebben elkaar nodig.

Kunst, Filosofie en Theologie
Dit zijn de disciplines die op school terugkomen in de vakken. In de context van de school denken we dan vooral aan vakken als CKV en KUA voor kunst en het vak filosofie voor filosofie. Theologie is voor ons een zeer veelomvattende term en heeft betrekking op schoolvakken als godsdienst of levensbeschouwing, op catechisatie maar ook op theologie zoals dat op HBO’s en universiteiten wordt gedoceerd. Daarnaast zien we theologie terug in vormingsactiviteiten zoals workshops. Het zijn allen autonome disciplines maar wij gebruiken ze als middel voor vorming. Filosofie, kunst en theologie streven naar een geheel en zijn juist daarom geschikt als middel voor vorming. Theologie en filosofie zijn zusterwetenschappen; het grensverkeer tussen beiden is veelvuldig. Theologie vertaalt ons geloof in opvattingen en daden. Filosofie kan verschillende disciplines verbinden en voor interdisciplinair werken is dus filosofie noodzakelijk. Filosofie spreekt echter vooral de rationele delen van de mens aan. Kunst en theologie spreekt over het algemeen veel meer delen van de mens aan en vult dus filosofie goed aan.  Kunst, filosofie en theologie horen bij elkaar.

De Blauwe koepel is niet gebonden aan één filosofische of theologische stroming. Wij hebben echter wel onze wortels (zoals Reformatorische Wijsbegeerte) en wij maken daar graag gebruik van.

Waarom zijn we nodig?
– Kunst, filosofie en theologie horen bij elkaar. Wat ontbreekt is een gemeenschap waar men van elkaar leert en die over de institutionele grenzen heen kijkt. Wij zijn noch een onderwijsclub, noch een kunst platform, noch een filosofische studiegroep. De verbinding maakt ons uniek. We willen ons niet binden aan bestaande instituten die wel zo ingedeeld zijn. Een mooie bijvangst is dat christelijke kunstenaars elkaar bij ons ontmoeten en elkaar versterken maar daar zijn we niet op gericht (dat is ars pro deo).
–  de onvrede over de fragmentatie van kennis en de geestelijke leegte in onze maatschappij is groot. Onderwijs lijkt meer en meer op een wedstrijd gericht op zo’n hoog mogelijke scores. Gelukkig zijn er ook tegenbewegingen zoals de Bildungsacademie en de pedagogiek van Biesta die onderwijs niet als een wedstrijd in hoge scores zien. Wij horen bij deze tegenbeweging. Dit wil niet zeggen dat we het belang van kwalitatief onderwijs ontkennen; voor ons is kwaliteit echter meer dan scores.

Wat doen we?
– De Blauwe koepel brengt werelden bij elkaar. Integrale vorming kan niet zonder kunstenaars, onderwijzers, trainers, of filosofen. Het samenbrengen van werelden kent geen vastgestelde aanpak. Die moeten we ontdekken. Vandaar dat onze strategie experimenteel is en flexibel.
Een van de activiteiten is het verzamelen van uitgevoerde lessen in het voortgezet onderwijs. Docenten presenteren die naar elkaar en wisselen lessen uit. Deze ervaringen leggen we vast en zo hopen we toe te  groeien naar een flink aantal integrale lessen voor ckv, kua en godsdienst.
Een andere activiteit is het gebruik van moderne technieken om de vormende waarde van kunst te benutten (art-based learning o.a.) als voorbeeld hoe dit kan worden toegepast in lessen en trainingen.

En verder:

– Inspireren en informeren via digitale kanalen: website, Facebook, Instagram, Podcasts etc.
– Het organiseren van events waarbij er ruimte is voor verdieping, uitwisseling, inspiratie, praktische activiteiten.
– Het organiseren van kleine bijeenkomsten rondom een specifiek thema. Dat kan zijn op het gebied van educatie (zoals lesinhoud en didactiek) of meer gericht op de inhoud.
– Het verzamelen van lesideeën en interdisciplinaire werkvormen: databank
– Alle activiteiten zijn interdisciplinair, waarbij we openstaan voor alle kunstdisciplines en filosofische stromingen, een verscheidenheid aan geloofsthema’s en allerhande werkvormen.
– We richten ons met onze activiteiten op een doelgroep van betrokkenen en geïnteresseerden en zetten ons met onze activiteiten in om deze uit te breiden, met het oog op een brede verankering van de vorming door een integratie van kunst, filosofie en theologie, binnen en buiten het onderwijs.